Civilná ochrana

POKYNY K SPRÁVANIU OBYVATEĽOV V PRÍPADE POŽIARU SKLADOV AGROCHEMIKÁLIÍ V  ALCHEM, spol. s r.o.

Vážení spoluobčania.

Cieľom týchto pokynov je poskytnúť Vám základné informácie o ochrane zdravia a životov v prípade havárie s možným únikom chemických nebezpečných látok (ChNL) obsiahnutých v splodinách horenia. Ak si dobre osvojíte ich obsah, chránite si zdravie, zabránite zbytočnej panike i zveličovaniu nebezpečenstva a napomôžete pri odstraňovaní následkov havárie. Pokyny si po preštudovaní uschovajte, v prípade potreby Vám môžu byť užitočné.

Vo Vašej blízkosti sa nachádza objekt s možnosťou úniku ChNL obsiahnutých v splodinách horenia:

 • ALCHEM spol. s r.o., ulica Hlbocká 1034/3 , 905 01 Senica

Prípadný únik týchto látok z tohto objektu, môže za nepriaznivých poveternostných podmienok ohroziť aj Vaše zdravie v závislosti od toho v akej vzdialenosti od miesta vzniku mimoriadnej udalosti sa nachádzate. Skutočný rozsah následkov je vždy závislý od koncentrácie ChNL v splodinách horenia, poveternostných podmienok a od stupňa zabezpečenia ochrany.

 

Informácie – varovanie

Ak k požiaru skladov agrochemikálií dôjde, dozviete sa o ňom 2-minútovým kolísavým tónom sirény– jedenkrát plus hovorená informácia „pozor, chemické ohrozenie“. Informácia  –trikrát.

Koniec ohrozenia sa vyhlasuje 2-minútovým stálym tónom sirényjedenkrát plus hovorená informácia „pozor, koniec ohrozenia”. Informácia – trikrát. ( Tým istým spôsobom sa vykonáva aj preskúšanie sirén 1x za mesiac vždy 2. Piatok o 12,00 hod., ale bez hovorenej informácie).

 

Vlastnosti splodín horenia

Splodiny horenia budú charakteristické štipľavým zápachom. Za normálnych poveternostných podmienok budú stúpať nahor vplyvom teploty a do okolia sa budú šíriť podľa poveternostných podmienok.

 

Zásady správania sa a ochrana

 • okamžite po vyhlásení signálu, alebo len čo sa dozviete o vzniku požiaru skladov agrochemikálií v ALCHEM, spol. s r.o. sledujte trvale informácie z mobilných rozhlasových prostriedkov polície, požiarnej ochrany a civilnej ochrany, kde budú vysielané podrobnejšie informácie a pokyny,
 • upozornite susedov, najmä staršie osoby s chybami sluchu a osamelých,
 • zachovajte rozvahu, pokoj a poriadok,
 • nevychádzajte, pokiaľ to nie je nevyhnutné alebo až na priamu výzvu záchranných zložiek,
 • vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia, uzavrite a utesnite všetky okná, dvere a vetracie otvory ( napr. mokrými handrami, lepiacou páskou, igelitom a pod.),
 • opustenie budov a evakuáciu vykonajte len na pokyn alebo výzvu príslušných orgánov,
 • pred odchodom z bytu vypnite elektrické spotrebiče, zastavte vodu, plyn a uhaste oheň. Byt zabezpečte proti vlámaniu.

 

Prvá pomoc

Pokiaľ je postihnutý v bezvedomí :

 • zabezpečiť lekársku prvú pomoc,
 • počas čakania na príchod lekára postihnutého premiestniť mimo pásma ohrozenia, do polohy na boku,
 • uvoľniť odev zakrývajúci hrudník a krk k uľahčeniu dýchania.

Pri zasiahnutí očí s následkom opuchu :

 • nikdy netrieť oči,
 • odstrániť kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa,
 • udržovať viečka nadvihnuté a preplachovať oči veľkým množstvom vody po dobu najmenej 20 min.,
 • čo najskôr zabezpečiť lekársku prvú pomoc.

Pri zasiahnutí kože :

 • oplachovať postihnuté časti kože množstvom tečúcej vody po dobu 20 min., pritom počas používania tečúcej vody odstrániť odev,
 • nikdy nezakrývať postihnuté časti kože odevom, obväzom, olejom, atď.,
 • čo najskôr zabezpečiť lekársku prvú pomoc.